Benvido a Áreas de Rehabilitación

Programa "Vivendas no Camiño"

PROGRAMA DE FOMENTO DA REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS. PLAN ESTATAL 2013-2016

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2017 pola que se convocan para o ano 2018 as subvencións para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago do Programa de rexeneración e renovación urbanas da prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.. (DOG 24/01/2018)

ARI Camiños de Santiago
O 17 de decembro de 2010, en acordo da Comisión Bilateral de Vivenda procedeuse á declaración da...

Mais ARI

A delimitación para esta área procede da delimitación establecida nas Normas Subsidiarias do Plan

O ámbito delimitado está declarado Ben de Interese Cultural coa categoría de conxunto histórico o

Este ámbito está afectado polo PEPREI COIA que conta con aprobación definitiva.

O ámbito comprende unha superficie aproximada de dúas hectáreas na que a edificación constitúe un

O ámbito da área de rehabilitación procede da delimitación establecida nas normas Subsidiarias do

O Barrio de Recimil ten a súa orixe nos anos 40 do século XX co fin de solucionar o problema de v

A área declarada sitúase na zona sur da cidade de Ourense, e pode considerarse como a súa zona de

O Polígono de Vista Alegre, cunha superficie de 5,9 hectáreas, localízase ao noroeste da cidade d