Benvido a Áreas de Rehabilitación

Programa "Vivendas no Camiño"

PROGRAMA DE FOMENTO DA REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS.

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI408N, VI422F e VI406A). (DOG 22/03/201)

O 17 de decembro de 2010, en acordo da Comisión Bilateral de Vivenda procedeuse á declaración da...

Mais ARI

A delimitación para esta área procede da delimitación establecida nas Normas Subsidiarias do Plan

O ámbito delimitado está declarado Ben de Interese Cultural coa categoría de conxunto histórico o

Este ámbito está afectado polo PEPREI COIA que conta con aprobación definitiva.

O ámbito comprende unha superficie aproximada de dúas hectáreas na que a edificación constitúe un

O ámbito da área de rehabilitación procede da delimitación establecida nas normas Subsidiarias do

O Barrio de Recimil ten a súa orixe nos anos 40 do século XX co fin de solucionar o problema de v

A área declarada sitúase na zona sur da cidade de Ourense, e pode considerarse como a súa zona de

O Polígono de Vista Alegre, cunha superficie de 5,9 hectáreas, localízase ao noroeste da cidade d